ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2563/2565 

หนึ่งในสินเชื่อ ธกส ที่น่าสนใจสำหรับปี 2565 หรือ 2022 ก็คือโครงการ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000  หรือสินเชื่อ 500000 บาท ธกส. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพหรือใช้ในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้สินเชื่อดังกล่าวของธนาคาร ธกสยังมุ่งหมายให้ลูกค้าได้นำเงินทุนดังกล่าวไปใช้เป็นค่าลงทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR-2 

ดังนั้น โครงการ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 จึงเป็นสินเชื่อที่น่าสนใจ ใครที่เข้าข่ายได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ก็สามารถไปติดต่อสินเชื่อ ธกส หรือลงทะเบียน ธกส (ลงทะเบียน ธกส ออนไลน์) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ต้องบอกก่อนว่า ธกส ไม่ได้ปล่อยสินเชื่อแบบนี้บ่อย ๆ ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสดีของผู้ได้รับผลกระทบครั้งนี้ 

สินเชื่อสานฝัน ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000-1000000 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด ซึ่งก็คือสินเชื่อสานฝัน ซึ่งธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 สูงสุดมาเกิน 1 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรใหม่ ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ 

อย่างไรก็ตาม การที่ธกส ปล่อยสินเชื่อ 1 ล้าน หรือ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 บาท ก็ใช่ว่าใครก็สามารถขอสมัครได้ เพราะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี, มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร, ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตร หรือธุรกิจเกษตร และขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44

สำหรับใครที่สงสัยว่า ดอกเบี้ย ธกส ร้อยละเท่าไร ในส่วนของสินเชื่อสานฝันนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 7 ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน ในส่วนของข้อสงสัยที่ว่า ธกส อนุมัติกี่วัน หาข้อมูล คุณสมบัติ และเอกสารของท่าครบถ้วน ธนาคารจะใช้เวลาเกิน 7 วันในการอนุมัติผล หรือหากนานกว่านี้ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้

หลักประกันเงินกู้ สินเชื่อสานฝัน ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000

หลักประเงินกู้โครงการสินเชื่อสานฝัน ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 บาท ประกอบด้วย 

1) ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคารเป็นลำดับแรก

2) หากท่านใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว สามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง

3) กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันสามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 3 แสนบาท

4) หากท่านใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน สามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาท

นอกจากนี้ หากไม่เพียงพอให้สามารถใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนามย่อม (บสย.) ค้ำประกันหนี้เงินกู้ได้ จะเห็นได้ว่าธนาคาร ธกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่อนข้างมีระเบียบแบบแผนในการประกอบการอนุมัติ ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000 บาท (สินเชื่อสานฝัน) หากท่านมั่นใจในข้อตกลงดังกล่าว ก็สามารถลงทะเบียน ธกส ออนไลน์ได้เลย